Politika environmentu Intertell spol. s r.o.

Ochrana životního prostředí je pro společnost Intertell spol. s r.o. velice důležitým cílem a nástrojem. Snažíme se maximálně o to, aby naše veškeré činnosti byly nastaveny, řízeny a vykonávány tak, aby jejich případné negativní dopady na životní prostředí byly eliminovány na co nejnižší úroveň.

 

Intertell spol. s r.o. se v rámci této politiky environmentu zavazuje k těmto aktivitám:

Legislativa

Dosahovat shody s právními předpisy, legislativou a jinými požadavky vztahujícími se k ochraně životního prostředí a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat.

 

Otevřený přístup

Pravdivě informovat veřejnost a všechny zainteresované strany o výsledcích a dopadech firemních činností a cílech v oblasti ochrany životního prostředí. Podporovat výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, veřejností, zákazníky a obchodními partnery a vést je k aktivní ochraně životního prostředí.

 

Vstupní suroviny

Snižovat spotřebu energií a surovin v souladu s vědeckým a technickým poznáním. Zajistit řádné skladování, zpracování a likvidaci obalil a odpadů. Používat přednostně ekologicky šetrné materiály, výrobky, technologie a služby.

Princip prevence a neustálého zlepšování

Zlepšovat environmentální profil společnosti v souladu s vyhlášenou environmentální politikou, cíli a programem.

Odpovědnost vedení

Pro realizaci environmentální politiky společnosti mít stanovené konkrétní pravomoci a odpovědnosti. Vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje. Vrcholově vedení nese celkovou odpovědnost za environmentální politiku společnosti.

 

Zásady této politiky jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti Intertell spol. s r.o.

V Janovicích nad Úhlavou, 4. 1. 2016

ředitel Intertell spol. s r.o.